Obiekty sportowe i hotele

Zobacz katalog online 

Obiekty sportowe i hotele

Zastosowanie sprzętu CHOLEMASTER w praktyce

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w doradztwie i projektowaniu systemów oświetlenia awaryjnego dla obiektów sportowych i hoteli. Nasze projekty, a przede wszystkim sprzęt znane są na całym świecie, gdzie odznaczają się niezawodnością i najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi. Dzięki temu mają opinię systemów zapewniających maksimum bezpieczeństwa!

Poniżej przedstawiamy przykład zastosowania naszego systemu w jednym z obiektów sportowych

Oświetlenie awaryjne

Oświetlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to oświetlenie przeznaczone do stosowania podczas awarii zasilania urządzeń do oświetlenia podstawowego.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, według PN- EN 1838 pkt.3.3 jest to część oświetlenia awaryjnego zapewniająca bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umożliwiająca uprzednie podjęcie próby zakończenia potencjalnie niebezpiecznego procesu.

Oświetlenie awaryjne w obiekcie obejmuje oświetlenie drogi ewakuacyjnej (wraz ze znakami kierunków ewakuacyjnych i oznakowaniem wyjść ewakuacyjnych z obiektu) oraz oświetlenie strefy otwartej.


Zasilanie oświetlenia awaryjnego

Dla potrzeb oświetlenia awaryjnego pracującego w systemie centralnego zasilania, produkowanego przez firmę Cholemaster lub równoważną, przewiduje się wydzielone rozdzielnice złożone z szafy zasilającej wyposażonej w:

 • Mikroprocesorowy poziom sterujący i  kontroli faz, z automatycznym testem funkcyjnym i bateryjnym, monitorowaniem podrozdzielni zasilania podstawowego oraz wewnętrzną pamięcią zdarzeń.
 • Wyświetlanie alarmów i stanów rozdzielni.
 • Wyświetlanie napięcia ładowania i obciążenia w pracy bateryjnej.
 • Możliwość zmiany czasu przełączenia z AC na DC i z DC na AC.
 • Poziom zasilaczy ładujących baterie sterowany mikroprocesorem z kontrolą nadnapięciową,  kompensatą temperaturową ładowania i zabezpieczeniem przed głębokim wyładowaniem baterii, z wyświetlaniem prądu i napięcia ładowania.
 • Poziom modułów przełączających z układem monitorowania prądowego każdego obwodu wyjściowego z osobna oraz możliwością pełnego adresowania opraw
 • Ciągłą kontrolę stanu izolacji obwodów wyjściowych w pracy bateryjnej wraz z sygnalizacją pierwszego doziemienia bez odłączenia zasilania po pierwszym doziemieniu- z wykorzystaniem sieci IT
 • Baterię akumulatorów żelowych, bezobsługowych zapewniające pracę oświetlenia przez min. dwie godziny.
 • Możliwość dowolnego programowania trybu pracy opraw w obwodzie (BL/DL)
 • Pełny nadzór nad oprawami.
 • Współpraca z dowolnym BMS.
 • Sygnalizację zaniku napięcia w istniejących podrozdzielniach zasilania podstawowego
 • Możliwość wykorzystania technologii dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego współpracującego z DSO lub systemem ppoż.
 • Wyświetlanie alarmów i stanów rozdzielni.
 • Możliwość wykorzystania 141 wejść sterujących.

Praca opraw oświetlenia awaryjnego.

Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano na wyznaczonych drogach ewakuacyjnych, w miejscach określonych w normie PN EN 1838 w taki sposób, aby minimalne natężenie oświetlenia w pracy bateryjnej było większe niż 1lx, a w miejscach gdzie znajdują się urządzenia przeciwpożarowe- większe niż 5lx. W strefach otwartych przewiduje się minimalne natężenie oświetlenia w pracy bateryjnej 0,5lx. Jednocześnie zachowano zasadę, że stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w pracy bateryjnej Emax na drodze ewakuacyjnej do minimalnego natężenia tego oświetlenia Emin spełniał wzór:  Emax/Emin ≤ 40

Oprawy oświetlenia awaryjnego to oprawy wytypowane z oświetlenia podstawowego, które łącznie z nim funkcjonują, a w przypadku braku napięcia zasilania podejmują pracę z centralnej baterii akumulatorów. Do tego celu przewiduje się wykorzystanie modułów adresowych umożliwiających dowolne sterowanie oświetleniem.

Wszystkie piktogramy wskazujące kierunki ewakuacji i wyjścia ewakuacyjne zaprojektowano w systemie DL („na jasno”). Ze względu na utrudnione warunki ewakuacji przewiduje się wykorzystanie systemu dynamicznego oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych. Oprawy tegoż systemu wyposażone w macierze diodowe będą miały możliwość zmiany kierunku ewakuacji w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków ewakuacji- zadymienie drogi ewakuacyjnej.

System oświetlenia awaryjnego musi mieć możliwość współpracy z systemem BMS budynku.

Konieczne jest (na polecenie Inwestora) utworzenie sieci komunikacyjnej rozdzieli głównych oświetlenia awaryjnego. Sieć ta wykonana zostanie przewodami kablowymi ProfiBUS. Za komunikacje systemu oświetlenia awaryjnego z systemem BMS odpowiedzialny będzie komputer centralny ZRM produkcji Cholemaster.

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego winny być wyposażone w elektroniczne stateczniki EVG spełniające normę PN EN 61347-2-7 dla stateczników elektronicznych zasilanych prądem stałym, do oświetlenia awaryjnego oraz moduły adresowe ADR20-ILS.

Instalację oświetlenia awaryjnego, na odcinku pomiędzy główną rozdzielnią oświetlenia awaryjnego, a jej podstacjami, należy wykonać przewodami kabelkowymi, ognioodpornymi HDGs 3 x 4 lub 3 x 10, w zależności od obciążenia, o wytrzymałości ogniowej min. 30 min. Komunikację pomiędzy rozdzielnią główną oświetlenia awaryjnego, a jej podstacjami należy wykonać przewodami kablowymi, ProfiBUS oraz kablem komunikacyjnym Ethernet kat. min 6 (schemat blokowy systemu). Instalację oświetlenia awaryjnego, na odcinku pomiędzy rozdzielnią główną lub podstacją, a ostatnią oprawą w obwodzie, należy wykonać przewodami kabelkowymi YDY 3 x 1,5 lub 3 x 2,5, w zależności od obciążenia .


Podstawa prawna opracowania.

Dokumentację wykonano w oparciu o Wytyczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa: SITP WP-01:2006, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej pismo nr BZ-IV-0242/26/2006 z dnia 27 września 2006r. i zalecone do stosowania jako opracowanie stanowiące zbiór wymagań poszczególnych norm i przepisów dotyczących oświetlenia awaryjnego, które może być wykorzystywane zarówno przez projektantów oświetlenia awaryjnego, jak również przez osoby uczestniczące w odbiorach tych instalacji i systemów. Wytyczne zostały oparte na następujących przepisach, normach i innych publikacjach:

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz U. Nr 75 poz , 690 z późn. zmianami).

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 80 poz. 563)

PN EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne

PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Wytycznych MLAR– (wzorcowe wytyczne konferencji ministrów budownictwa odnośnie wymagań dotyczących technicznych aspektów ochrony przeciwpożarowej instalacji elektrycznych.) uwzględniającej wymagania Parlamentu Europejskiego zawartych w wytycznych 98/24/EG rady z dnia 11.06.1998 zmienione poprzez wytyczne 98/48/EG z dnia 20.07.1998 (Abl. EG Nr. L 217 S.18).

PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oświetleniowe- Część 2-22: Wymagania szczegółowe- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego

PN-IEC 60364:1999 (norma wieloczęściowa) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-EN 13032-1:2005 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych. Część 1: Pomiar i format pliku

PN-EN 13032-2:2005 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych. Część 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewn¹trz i na zewn¹trz budynku

PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie- Oświetlenie miejsc pracy- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

PN-EN 50171:2007: Niezależne systemy zasilania

PN-EN 50272-2:2007: Wymagania bezpieczeństwa i instalowania baterii wtórnych- Część 2: Baterie stacjonarne

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 61347:2005 (norma wieloczęściowa) Urządzenia do lamp- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące stateczników elektronicznych zasilanych prądem stałym, do oświetlenia awaryjnego

PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach- Część 11: Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych

PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.

Z nami taka sytuacja nigdy nie nastąpi (zanik oświetlenia Stadionu Legii Warszawa- Mecz Polska Kazachstan 13.10.2007)

W regulacjach  UEFA na temat infrastruktury stadionowej z roku 2006 zapisano również wymóg stosowania oświetlenia awaryjnego. Stanowi o tym artykuł 19:

Artykuł 19 – System oświetlenia awaryjnego

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i kierowania widzów, stadion musi posiadać system awaryjnego oświetlenia zatwierdzony przez odpowiednią lokalną instytucję, na wypadek awarii instalacji elektrycznych. Awaryjne oświetlenie musi obejmować wszystkie przestrzenie, do których ma dostęp publiczność, włącznie z wyjściami i drogami ewakuacyjnymi.

 

W związku z tym 13.10.2007r. polscy kibice mieli niepowtarzalną okazję przekonać się jak ta regulacja spełniona jest na krajowych stadionach. KLIKNIJ